• _________________
  • _________________

System “E-theses" is assigned for search and download of doctoral dissertations. It is a part of the Digital repository – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses in university repositories:  124 Number of all theses in local repository:  124 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Optimizacija kinetičkih i procesnih parametara za proces kompostiranja komunalonog krutog otpada Avdihodžić, Edisa Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2016
Razvoj i proizvodnja metalurških cemenata Haračić, Nedžad Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2014
Utjecaj postupka proizvodnje na svojstva hljeba od mješavine različitih vrsta brašna Selimović, Amel Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2015
Primjena metoda višekriterijumske optimizacije kod određivanja trase autoputa Džananović, Amir Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2017
Hidrohemijsko zoniranje podzemnih voda Sjeveroistočne Bosne Srkalović, Dado Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2017
Definisanje uticajnih faktora pri optimizaciji geometrijskih parametara kamenoloma Kešetović, Zuhdija Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2017
Petrološke i geohemijske karakteristike bazičnih efuzivnih stijena Konjuha i Majevice Babajić, Alisa Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2017
Uvid u bolest pacijenata sa shizofrenijom Softić, Rusmir Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Prostorni i populacioni razvoj gradskih naselja u slivu rijeke Spreče Džafić, Damir Univerzitet u Tuzli  -  Prirodno matematički fakultet 2017
Ishodi liječenja antidepresivima u porodičnoj medicini Prasko, Subhija Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2017
Upravljanje hidroakumulacijama za višenamjensko korištenje, na primjeru jezera Modrac Kovčić, Omer Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2017
Uticaj odnosa s javnostima na lojalnost interesnih strana organizacije Lukić, Danijela Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2017
Ideologija neofašizma i genocid - slučaj Bosne i Hercegovine Šarić, Sabahudin Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2017
Strategije političke komunikacije kandidata u predsjedničkim kampanjama na izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini Ajvaz, Semina Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2017
Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u Bosni i Hercegovini Demirović, Samira Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2017
Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima Ahmetović, Emir Univerzitet u Tuzli  -  Ekonomski fakultet 2017
Uticaj huminskih kiselina u lignitu na mobilnost i biodostupnost elemenata tla Ćatović, Benjamin Univerzitet u Tuzli  -  Prirodno matematički fakultet 2012
Karakteristike glasa kod pacijenata sa oboljenjima tiroidne žlijezde Altumbabić, Selma Univerzitet u Tuzli  -  Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 2017
Natriuretski peptid u procjeni težine mitralne regurgitacije Gazibegović, Said Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Neželjene interakcije lijekova u pacijenata liječenih u bolničkim i vanboličkim uslovima Haxhiu, Aziz Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2017
Značaj citokina kao prediktora psorijaze Ovčina-Kurtović, Nermina Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Inicijalni tretman pacijenata sa subarahnoidnom hemoragijom aneurizmalnog porijekla Sijerčić Avdagić, Selma Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2014
Uticaj intraabdominalne aplikacije lokalnih anestetika na postoperativni tok nakon laparoskopske apendektomije Čustović, Samir Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Klinički značaj serumskog humanog epididimalnog proteina 4 u pacijentica sa malignim tumorima jajnika Ostrvica, Edin Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Inicijalni tretman pacijenata sa subarahnoidnom hemoragijom aneurizmalnog porijekla Sijerčić Avdagić, Selma Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2014