• _________________
  • _________________

System “E-theses" is assigned for search and download of doctoral dissertations. It is a part of the Digital repository – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses in university repositories:  109 Number of all theses in local repository:  109 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima Ahmetović, Emir Univerzitet u Tuzli  -  Ekonomski fakultet 2017
Uticaj huminskih kiselina u lignitu na mobilnost i biodostupnost elemenata tla Ćatović, Benjamin Univerzitet u Tuzli  -  Prirodno matematički fakultet 2012
Karakteristike glasa kod pacijenata sa oboljenjima tiroidne žlijezde Altumbabić, Selma Univerzitet u Tuzli  -  Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 2017
Natriuretski peptid u procjeni težine mitralne regurgitacije Gazibegović, Said Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Neželjene interakcije lijekova u pacijenata liječenih u bolničkim i vanboličkim uslovima Haxhiu, Aziz Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2017
Značaj citokina kao prediktora psorijaze Ovčina-Kurtović, Nermina Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Inicijalni tretman pacijenata sa subarahnoidnom hemoragijom aneurizmalnog porijekla Sijerčić Avdagić, Selma Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2014
Uticaj intraabdominalne aplikacije lokalnih anestetika na postoperativni tok nakon laparoskopske apendektomije Čustović, Samir Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Klinički značaj serumskog humanog epididimalnog proteina 4 u pacijentica sa malignim tumorima jajnika Ostrvica, Edin Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Inicijalni tretman pacijenata sa subarahnoidnom hemoragijom aneurizmalnog porijekla Sijerčić Avdagić, Selma Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2014
Komparacija everzione i kalsične endarterektomije u tretmanu simptomatske stenoze kartoidnih arterija Djedović, Muhamed Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Poremećaji srčanog ritma i provođenja u bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom Avdagić Pirić, Melika Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Klinički simptomi i laboratorijski parametri u procjeni ishoda abdominalne boli u djece Aljukić, Adnan Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Klinički značaj parametara koagulacije u procjeni inflamatornog odgovora organizma hirurških pacijenata Smajić, Jasmina Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2014
Kliničko-laboratorijski pristup dijagnozi i liječenju sepse novorođenčeta Softić, Izeta Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj Sulejmanović, Šefko Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2017
Stilovi učenja djece s posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnoj školi Borovac-Bekaj, Arnela Univerzitet u Tuzli  -  Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 2017
Serumski markeri fibroze jetre prije i nakon tretmana hroničnog hepatitisa C Tošić, Zoran Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Ekonomski razvoj u kontekstu smanjenja siromaštva u zemljama u razvoju, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Babajić, Amra Univerzitet u Tuzli  -  Ekonomski fakultet 2015
Uticaj hemijskih formi i sadržaja teških metala u tlu na prisustvo i distribuciju u voćnim plodovima i prerađevinama Imširović, Emir Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2016
Analiza troškovne efikasnosti peginterferona alfa-24 u poređenju sa peginterferonom alfa-2B kod pacijenata oboljelih od hroničnog hepatitisa C Jusufović, Rasim Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Sticanje prava vlasništva i drugih ograničenih stvarnih prava zaštitom povjerenja u tačnost i potpunost zemljišne knjige Mutapčić, Hamid Univerzitet u Tuzli  -  Pravni fakultet 2013
Integralna zaštita kukuruza od zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) u Bosni i Hercegovini Majdančić, Meho Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2016
Uticaj konstrukcionih karakteristika ložišta parnih kotlova na proces sagorijevanja ugljenog praha Osmić, Midhat Univerzitet u Tuzli  -  Mašinski fakultet 2016
Povišenje eksploatacione pouzdanosti u funkciji rizika Hasanović, Mehmed Univerzitet u Tuzli  -  Mašinski fakultet 2017