• _________________
  • _________________

System “E-theses" is assigned for search and download of doctoral dissertations. It is a part of the Digital repository – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses in university repositories:  92 Number of all theses in local repository:  92 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Serumski markeri fibroze jetre prije i nakon tretmana hroničnog hepatitisa C Tošić, Zoran Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Ekonomski razvoj u kontekstu smanjenja siromaštva u zemljama u razvoju, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu Babajić, Amra Univerzitet u Tuzli  -  Ekonomski fakultet 2015
Uticaj hemijskih formi i sadržaja teških metala u tlu na prisustvo i distribuciju u voćnim plodovima i prerađevinama Imširović, Emir Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2016
Analiza troškovne efikasnosti peginterferona alfa-24 u poređenju sa peginterferonom alfa-2B kod pacijenata oboljelih od hroničnog hepatitisa C Jusufović, Rasim Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2016
Sticanje prava vlasništva i drugih ograničenih stvarnih prava zaštitom povjerenja u tačnost i potpunost zemljišne knjige Mutapčić, Hamid Univerzitet u Tuzli  -  Pravni fakultet 2013
Integralna zaštita kukuruza od zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) u Bosni i Hercegovini Majdančić, Meho Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2016
Uticaj konstrukcionih karakteristika ložišta parnih kotlova na proces sagorijevanja ugljenog praha Osmić, Midhat Univerzitet u Tuzli  -  Mašinski fakultet 2016
Povišenje eksploatacione pouzdanosti u funkciji rizika Hasanović, Mehmed Univerzitet u Tuzli  -  Mašinski fakultet 2017
Upravljanje okolinskim egzogenim prirodnim rizicima u funkciji redukcije ranjivosti prostora Ferhatbegović, Elvir Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2016
Socijalni uzroci nasilja nad starim osobama u Bosni i Hercegovini Družić, Sena Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2017
Utjecaj procesnih parametara na funkcionalna svojstva svježeg krem sira Brčina, Tijana Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2015
Hidrogeološke karakteristike područja kao faktor definiranja zona rizika na "Koridoru Vc" u smislu zaštite okoliša Balta, Vukašin Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2016
Modeli analize armiranobetonskih ankerovanih dijafragmi primjenjenih za zaštitu građevinskih jama i susjednih objekata Memić, Mirza Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2016
Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver Alić, Fahira Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2016
Karakteristične greške u čitanju i pisanju kod djece sa cerebralnom paralizom Mujkić, Almira Univerzitet u Tuzli  -  Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 2016
Elektrohemijska depozicija i koroziona karakterizacija prevlaka na bazi Zn-Ni legura Dautbašić, Adem Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2016
Oblikovanje modela upravljanja kvalitetom generisano interakcijom zadovoljstva korisnika i kvaliteta bankarskih usluga Salkić, Edin Univerzitet u Tuzli  -  Ekonomski fakultet 2016
Uticaj primjene organskog selena u koncentratnim smjesama na proizvodne rezultate i kvalitet mesa pataka Zenunović, Amir Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2016
Uticaj slikarskog impresionizma njemačkih/austrijskih impresionista na odgovarajuću književnu inačicu Zlatarević, Jasmina Univerzitet u Tuzli  -  Filozofski fakultet 2015
Ispitivanje kinetike reakcije formiranja metalnih kompleksa i biogeodistribucije teških metala u prirodnim vodama i sedimentu Šestan, Indira Univerzitet u Tuzli  -  Tehnološki fakultet 2015
Biokompatibilnost titanijumom obložene mrežice nakon laparoskopske reparacije ventralne hernije Koluh, Anhel Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2014
Uzroci porasta invalidnosti kod depresivnih poremećaja Ćemalović, Nermina Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Efikasnost mobilizacijskih tehnika u tretmanu akutnog lumbalnog bola Pecar, Muris Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015
Optimalizacija dubine površinskih kopova RMU "Banovići" u funkciji primijenjene tehnologije i mehanizacije Kovačević, Rasim Univerzitet u Tuzli  -  Rudarsko geloško gradjevinski fakultet 2015
Okolišni rizici za nastanak karcinoma prostate Gledo, Ibrahim Univerzitet u Tuzli  -  Medicinski fakultet 2015